Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας:

– Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα.

– Τακτικά μέλη μπορούν να εκλεγούν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής, των οποίων το επιστημονικό έργο πρέπει να περιλαμβάνει ικανό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή της Υπολογιστικής Μηχανικής, από τις οποίες ένα εύλογο ποσοστό να είναι ξενόγλωσσες και να έχουν δημοσιευθεί σε ξενόγλωσσα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

– Όλα τα Τακτικά μέλη πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.

– Ως Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επιστήμονες που διέπρεψαν στην επιστήμη της Υπολογιστικής Μηχανικής ή σε συναφείς επιστήμες, καθώς και προσωπικότητες, οι οποίες με την κοινωνική τους δράση συνέβαλαν ουσιωδώς στην προαγωγή του επιστημονικού αυτού τομέα ή των συναφών προς αυτόν τομέων.

– Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται αλλοδαποί ή Έλληνες επιστήμονες διαμένοντες μονίμως στο εξωτερικό εγνωσμένου κύρους στον επιστημονικό αυτό τομέα ή τις συναφείς επιστήμες.

– Τα τακτικά μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΥΜ με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των Μελών του κατόπιν γραπτής πρότασης δύο τουλάχιστον τακτικών μελών της εταιρείας.

– Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΥΜ με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, κατόπιν γραπτής πρότασης δύο τακτικών μελών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Όλα τα μέλη της εταιρίας δικαιούνται να παρίστανται, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της ΕΛΕΤΥΜ και να λαμβάνουν το λόγο σε αυτές.

– Τα τακτικά μέλη ειδικότερα υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, όταν καλούνται για το σκοπό αυτό από τη Διοίκηση.

– Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με τους όρους του παρόντος και του νόμου.

– Τα μέλη οφείλουν να εκπληρούν ανελλιπώς τις οικονομικές των υποχρεώσεις προς την εταιρία και να πειθαρχούν απολύτως προς τις διατάξεις του παρόντος καθώς και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να γίνετε μέλος της ΕΛΕΤΥΜ κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής

Αποστείλατε την αίτηση μαζί με το βιογραφικό σας με email στην παρακάτω διεύθυνση:

vpapado@central.ntua.grΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

H πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γίνει μέσω τραπέζης:

Tράπεζα: ALPHA BANK
Κατάστημα: Zωγράφου (130).
Διεύθυνση: Λεωφ. Παπάγου 17, Ζωγράφου 157 73, Τηλ: 210 775 4305, Fax: 210 771 8598
Ονομα Λογαριασμού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Aριθμός Λογαριασμού: 130-002101-097932
IBAN: GR0201401300130002101097932
SWIFT/BIC: CRBAGRAA

Το δελτίο κατάθεσης, με εμφανές το ονοματεπώνυμο του καταθέτη/μέλους, πρέπει να σταλεί στον Ταμία της ΕΛΕΤΥΜ:

mihkavus@chemeng.ntua.gr

©2024 ΕΛΕΤΥΜ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?